XING LONG TANG - A Dao (道) √≠r√°sjegy Chanbuddhista magyar√°zata   A Dao (道) √≠r√°sjegy Chanbuddhista magyar√°zata

❀ ❀ ❀

The Chinese character Dao(道) has two short strokes on top representing yin and yang. If the character for “person”(人) is taken apart, it becomes one yin and one yang. These two strokes are the character ren(人) “person” inverted. Cultivating the Dao means turning around and going against the current.

Going along the current is birth and death; going against it is Nirvana. The characterni(逆), “going against,” also has the two strokes on top representing “person,” because it is a person who decides whether to go along or to oppose the current.

In the character for Dao, beneath the two strokes is a horizontal line(─). This is the Chinese character “yi”, which means “one.” Where do we find the Dao of being a person? We start with One, the basic substance of all numbers. Where did the One come from? Zero. Zero has no inside or outside, no beginning or end; it sweeps away all dharmas and is apart from all appearances. “Expand it, and it fills the universe; roll it up, and it hides away secretly.” The Zero is the beginning of all things.

这个一字,生天生地生万物,生仙生佛生圣人。一切的一切,皆由一字生出。 O字什么也没有,没有就是真空。一字生出,就变为妙有,什么都有啦!自无化有为妙有,自有化无为真空。真空妙有的道理,妙不可言。这种妙不可言的道理,到什么地方去寻找呢?答案──「自」字。所以在一字的下边是个「自」字,表示求道不能向外驰求,到外边是找不到正道。要回光返照,反求诸己。

To put it more plainly, the Zero is our inherent Buddha-nature. It is the great, bright, perfect treasury of light. It can be tinier than a speck of dust, or greater than the Dharma Realm. It can be limitlessly great and limitlessly small; it has no bounds.

在这个时候的境界,在儒家来说:「惟精惟一,允执厥中。」在道家来说:「保元守一。」在佛教来说:「万法归一。」所谓「万法归一,一归合」,合是人一口,表示没有什么可说的,也就是合起口来的意思。这时候,离言说相、离文字相、离心缘相。所谓「言语道断,心行处灭。」的境界,什么也没有了。有人说:「那么,岂不是成为木头吗?」不是的。木头是无心,而这是有心。也就是无为,无为而无不为。这种道理,不能到外边去找。要回光返照,反求诸己,才能找到所求的道。

When people do not follow the rules, the Zero breaks up and turns into One. When there is only Zero, there are no numbers. The numbers start with One. In the beginning, there is only the round, bright circle, and then it turns into the One, which is both yin and yang. “One yin and one yang make the Dao. Excessive yin or excessive yang causes sickness.”

Cultivation of the Dao must begin with One, and with searching for one's own self. The word zi(自)“self” is the character mu(目)“eye” with a stroke added on top. This tells us to look within, to turn our eyes inwards, not to look outwards. When you add the radical for “walking ”(这), it becomes the character Dao(道)“path.”

It becomes the Dao, or Path, only when it is walked. Thus when Han Yu says in the essay “Yuan Dao”(“Path to the Origin”), "A path goes from one place to another." People form a path by walking it; to walk the spiritual path, we must practice with serious effort. If we want to return to the origin, we must go from One back to Zero.

    When the One is attained, all things are settled.
    When we return to the Zero, we return to our original countenance;
    then we will be able to turn the wonderful Dharma wheel.

宣化上人开示录 - 解释道字的构造

道字包罗万有,妙不可言。所谓「万物因道生,得者自通灵,悟彻个中理,菩提不减增」。昨天讲「道」字的义理,今天讲「道」字的构造。

中国文字的构造非常美丽,简直是一幅图画。分为象形、指事、会意、形声、转住、假借六种。这个「道」字,属于象形、会意,现在简单的解释。这个道字,从走从首。走字是教你行,也就是要修行。不修行怎会得到道呢!首字是头,也就是第一。修行是第一件最要紧的事,若不修行,就不能了生死。

在道的上边,有「"」两点,这两点是表法,左边一点是阳,右边一点是阴。阳代表天,阴代表地。阳就是干,阴就是坤,天地就是乾坤。阳属于男,阴属于女。但是阳中有阴,阴中有阳,所以男人不一定生生为男人,有时可做女人。女人不一定世世为女人,有时可做男人。在这里有千变万化,所以说妙不可言。

这两点是代表天地,代表日月,代表阴阳二气。人身有阴阳之电,血为阴,气为阳。气是无形,血​​是有形。这两点就有无穷的奥妙,是说不尽的。这两点,可以说是无极和太极。无极是真空,太极是妙有​​。由无极而生太极,太极动而生阳,太极静而生阴。动极而静,静极而动──这是自然的法则。

在两点下边,是「一」字。这个一,本来不是一,而是无极的O圈。因为没有到极点,所以是O圈。这个无极圈,修成功就是大圆镜智,修不成功就是无明。这个一字,本来是O字。因为到时候,把O字破开,成为一字。变成一字,就有数目的开始。在O字时,是没有数目,这一点各位要特别注意。在没有数目时,那就O字。一落在数目上,O字就变为一字。

这个一字,生天生地生万物,生仙生佛生圣人。一切的一切,皆由一字生出。 O字什么也没有,没有就是真空。一字生出,就变为妙有,什么都有啦!自无化有为妙有,自有化无为真空。真空妙有的道理,妙不可言。这种妙不可言的道理,到什么地方去寻找呢?答案──「自」字。所以在一字的下边是个「自」字,表示求道不能向外驰求,到外边是找不到正道。要回光返照,反求诸己。

在这个时候的境界,在儒家来说:「惟精惟一,允执厥中。」在道家来说:「保元守一。」在佛教来说:「万法归一。」所谓「万法归一,一归合」,合是人一口,表示没有什么可说的,也就是合起口来的意思。这时候,离言说相、离文字相、离心缘相。所谓「言语道断,心行处灭。」的境界,什么也没有了。有人说:「那么,岂不是成为木头吗?」不是的。木头是无心,而这是有心。也就是无为,无为而无不为。这种道理,不能到外边去找。要回光返照,反求诸己,才能找到所求的道。

禅宗有偈云:「万法归一一归合,神光不明赶达摩,熊耳山前跪九载,只求一点躲阎罗。」今天讲这个公案,证明求法不是件容易事,要有为法忘躯的精神,才能得到正道。

菩提达摩从广州登陆(他从印度乘船来到中国),便到金陵(南京)。经过神光法师讲经的地方,进去问神光:「你在这里做什么?神光说:「我在讲经。」达摩又问:「讲经做什么?」神光说:「为了生死。」达摩说:「法本来不可说,无法可说。你讲的黑是字、白是纸,怎能了生死?」神光一听,大怒的说:「你这个摩罗刹!敢来谤佛谤法谤僧,岂有此理!」说完之后,便用铁念珠朝达摩祖师的面上猛力打去!达摩在没有防备的情形下,被打掉两颗门牙。

达摩祖师一想:如果把牙吐在地上,那么,这地方要大旱三年(因为证果圣人的牙落地,诸天降罪,此处人会受到不下雨的惩罚)。达摩不忍心,令这地方的人受荒旱之苦,乃将两颗牙吞到肚中。所谓「打落门牙和血吞」,留下这个典故。

达摩修忍辱波罗蜜,一言不发,走出神光讲经处,过长江,向河南嵩山而去。这时,无常鬼奉阎罗王之命,来请神光去参加他们的宴会。便对神光说:「你是神光吗?」神光说:「是的。」无常鬼说:「阎罗王请你去饮茶。」神光一听,便说:「我讲经时,天华乱坠,地涌金莲,我还要死吗?」无常鬼说:「你当然要死啦!」

神光问:「谁能不死?」无常鬼告诉他:「只有刚才被你打掉两颗门牙那位黑和尚,他才能不死。」神光向无常鬼恳求说:「无常居士,请​​你慈悲,行个方便,我去跟那位黑和尚学不死之法,可以吗?」无常鬼允许他的要求。神光乃日夜向北方追赶达摩,最后追到熊耳山,见达摩在山洞中面壁入定,乃向达摩顶礼忏悔,跪了九年,才得不死之法,成为禅宗二祖。

这个「自」就是自强不息的意思,要自己努力,用功修行,才能得到道的真谛。所以在右边有个「走」字,这表示要行持,才能有感应,才能有所成就。如果不去实行,光是明白道理,也是没有用处。所谓「说一丈,不如行一尺。」我常说:「道是行的,不行何成道。德是立的,不立那有德。」就是这个道理。

Javasolt irodalom és források

1. Nei Jia @ Wikipedia
2. External martial Arts
3. a Jin 《勁》 √©s Fa Jin 《發勁》
4. 黃百家 內家拳法
5. Yin Cheng Gong Fa Association North American Headquarters
6. ...


❀ ❀ ❀

K√∂sz√∂netet mondunk minden bar√°tunknak, mindazon szerzŇĎknek, tan√≠t√≥knak, buddhist√°knak √©s harcmŇĪv√©szeknek, akik hozz√°j√°rultak a harcmŇĪv√©szet-t√∂rt√©neti-, buddhista-, b√∂lcseleti √©s egy√©b tan√≠t√°sokkal, √≠r√°sokkal, tanulm√°nyokkal, jegyzetekkel minden √©rzŇĎ l√©ny tan√≠t√°s√°hoz √©s tanul√°s√°hoz. Buddh√°k √©s Mesterek tan√≠t√°sait megosztani √©rdem, mindezen √©rdemeket felaj√°nljuk az √∂sszes Buddh√°knak. A Xing Long Tang elfogulatlan, p√°rtatlan, szektarianizmust√≥l mentes elv alapj√°n t√∂rekszik a Dharm√°t, a Chan hagyom√°nyvonal tan√≠t√°s√°t, a harcmŇĪv√©szeti st√≠lusok t√∂rt√©neteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

XiaoFeng Cserk√©sz G√°bor Mester @ Xing Long Tang | 2017 v1; elsŇĎ kiad√°s
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmaz√°s√°val | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hib√°kat, megjelen√©si vagy egy√©b probl√©m√°kat tal√°lsz, √≠rj nek√ľnk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcmŇĪv√©szeti jegyzetek √©s publik√°ci√≥k | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - K√∂vess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings