XING LONG TANG - Liu Huayang: Hui Ming Jing 柳華陽: 慧命經   Liu Huayang: Hui Ming Jing 柳華陽: 慧命經 - Tudatosság és Élet Könyve

Hui Ming Jing -et (慧命經) a Chan Mester Liu Huayang (柳華陽, 1736-?) írta. Számára a taoista meditáció - melyet gyakorolt - ugyanaz volt, mint a Dharma, amelyet a Chan VI. Pátriárkája, Hui Neng tanított, könyvét számos buddhista magyarázattal látta el. Látható, hogy Liu Mester meditációs gyakorlata a Chan és a taoista gyakorlatok ötvözete. Egyik tanítványa, Liao Ran (了然), aki a neves mester, Zhao Bichen (趙避塵, 1860-1953) tanítványa volt, a Taoista Yoga (仙宗性命法訣) mű szerzője. Chan gyakorlója volt, aki a Chan Pátriárkák tanait követte.

❀ ❀ ❀

Hui Ming Jing 慧命經 - Tudatosság és Élet Könyve

Leírta: a Kiangsiból származó Liu Hua-yang 柳華陽 1794-ben,
a Kettős Lótuszvirág Kolostorában, Anhui tartományában

A kiáramlás megszűntetése

  Ha tökéletesre akarod formálni a kiáramlás nélküli gyémánttestet,
  Szorgalmasan hevítsed a tudatosság és élet gyökerét.
  Gyújts világot az áldott vidéken, amely mindig kéznél van,
  És elrejtve időzzön ott mindig igazi önmagad.

A Dao legfinomabb titka az Xing és a Ming. Az Xing (性) és a Ming (命) művelésének nincsen jobb módja, mint hogy mindkettőt visszavezetjük az egységbe. A régi idők szent emberei, és a nagy bölcsek a külső világból vett képes segítségével fejtették ki az Xing és a Ming egyesítésére vonatkozó elgondolásaikat; nem voltak hajlandók erről nyíltan, allegóriák nélkül beszélni. Ezért a titok, hogy miként művelhetjük e kettőt egyidejűleg, elveszett a földről. Amit a következő képsorozaton ke-resztül megkísérlek majd bemutatni, az nem holmi titkok könnyelmű elárulása. Éppen ellenkezőleg, miután a LengYen Jing-nek a kiáramlás megszüntetésére vonatkozó gondolatait dolgoztam egybe a HuaYen Jing titkos elképzeléseivel, alkalmanként utalva a többi szútrákra is, hogy e valódi képben összegezzem azokat, meg lehet érteni ebből, hogy a Xing és a Ming nem valami olyasmi, ami külsődleges lenne a csírahólyaghoz képest. Olyannak rajzoltam ezt a képet, hogy a kettős művelés szellemi gyakorlatait végző társakat emlékeztesse: ilyen módon érik be az igazi Mag, ilyen módon idézhető elő a kiáramlás megszűnése, ilyen módon olvasztható ki a halhatatlan test, ilyen módon teljesedik ki a nagy Dao (道).

A csírahólyag azonban láthatatlan üreg; nincsen sem formája, sem képzete. Amikor a vitális lélegzet felgerjed, akkor jön létre e kis hólyag magja; amikor elcsitul, akkor ismét eltűnik. Ez az a hely, ahol igazság lakozik, az oltár, amelyen a Xing és a Ming készül. Ezt nevezik a Tengerfenék Sárkánypalotájának, a Havas Hegyek Határvidékének, a Eredendő Útnak, a Legmagasabb Boldog-ság Világának, a Határtalan Birodalomnak. E különféle nevek mind a csírahólyagot jelentik. Ha egy halálán lévő ember nem ismeri ezt a csírahólyagot, akkor sem ezer születés, sem tízezer korszak nem lesz elegendő számára ahhoz, hogy megtalálja a Xing és Ming egységét. Ez a csírapont valami hatalmas. Mielőtt ez a mi testünk megszületne a szüleinktől, a fogamzás idején először ez a Mag jön létre, és ebben lakozik benne az Xing és a Ming. A kettő összekeveredik, és egységet képez, szétválaszthatatlanul összevegyül az olvasztó kemence szikráihoz hasonlóan, mint a eredendő har-mónia és az isteni törvény kombinációja. Ezért mondják: “A megjelenés előtti állapotban kimeríthetetlen lélegzet honol.” Az a mondás is ismeretes, hogy “Mielőtt még a szülők befejeznék a gyermek nemzését, az élet-lélegzet teljes és az embrió tökéletes.” Azonban amikor az embrió megmozdul, az olyan, mintha egy magas hegyen valakinek kicsúszott volna a lába alól a talaj: egy kiáltással a mélybe zuhan, és ettől kezdve az Xing és a Ming szétválik egymástól. Ettől a pillanattól kezdve az Xing nem látja többé a Minget, sem a Ming az Xinget. És most a sors lép működésbe: a fiatalság érett korba, az érett kor öregségbe fordul, az öregség pedig szomorúságba. Ezért a Julai, nagy részvéttől vezettetve megengedte, hogy a készítés és olvasztás titka ismertté váljon. Tanítása a méhbe történő újra belépés és ott az Xingnek és az én Mingjének újrateremtése. Ő mutatta meg nekünk, hogy a szellem és a lélek (életlélegzet) hogyan lépnek be a csírahólyagba, hogyan kell őket vegyíteni, hogy ismét egységet képezzenek és így alkalmassá váljanak az igazi gyümölcs megérlelésé-re, éppen úgy, mint ahogyan annak idején a sperma, valamint az apa és az anya lelke is ebbe a csírahólyagba lépett be és egyesült egy lénnyé az embrió meglelése érdekében . Az elv ugyanaz.

A csírahólyagban van az uralkodó tüze; a csírahólyag bejáratánál van a miniszter tüze; az egész testben pedig a nép tüze. Amikor az uralkodó tüze kifejeződésre jut, azt a miniszter tüze befogadja. Amikor a miniszter tüze mozdul, a nép tüze követi őt. Ha a három tűz ebben a sorrendben jut kifejeződésre, akkor az ember fejlődik. Amikor azonban a három tűz fordított sorrendben visszatér, a Dao fejlődik ki.

Ez az oka annak, hogy valamennyi bölcs a csírahólyaggal kezdi munkáját, amelyben a kiáramlás megszűnik. Ha valaki nem építi ki ezt az ösvényt, hanem más dolgokat épít fel, nem megy semmire. Ezért valamennyi iskola, amelyik nem tudja, hogy a Xing és a Ming szabályozó elve ebben a csírahó-lyagban van, és amelyik ezért a külső világban keresi azt, semmit sem érhet el, dacára minden erőfeszítésnek, hogy kívül találja meg azt.

Az Égi Renddel összhangban történő keringés hat szakasza

  Ha valaki felfedezi a Buddha útjának kezdetét, ott találja a Nyugat áldott városát.
  A Égi Renddel összhangban történő keringést követően felfelé, az ég irányába fordulás következik be a lélekzet beszívásakor.
  Amikor a lélegzet kiáramlik, az erő a föld felé irányul.
  Egy periódus hat szakaszból (Hou) áll.
  Két szakaszban az ember összeszedi Monit (Shakyamunit).
  A Nagy Dao előjön a középpontból.
  Ne kívül keresd az Eredeti magot!


Shi DeChan (释德禅, 1907-1993), a Shaolin tiszteletbeli Apátja, a kínai hagyományos gyógyászat legkiválóbb
mestere is minden nap gyakorolta a Rou Quan-t (mesterei Wu Sanlin és Chuan Chan voltak).

A Dao legcsodálatosabb hatása a Égi Renddel összhangban történő keringés. Ami a mozgást kimeríthetetlenné teszi, az a Dao. Ami a magot a legjobban szabályozza, az a ritmus (Kuei). Ami a gyakorlások számát a legjobban meghatározza, az a szakaszok (Hou) módszere.

Ez a megközelítés az egész Égi Rendet magában foglalja, és benne foglaltatnak a nyugati Buddha valódi tulajdonságai. Az ebben rejlő titkok megmutatják, hogyan vonhatjuk ellenőrzésünk alá a folyamatot a kilélegzés és belélegzés segítségével; hogyan fejeződik ki a fogyatkozás és növekvés váltakozása bezárulásban és kinyílásban; hogyan kell ápolnunk az igaz gondolatokat annak érdeké-ben, nehogy eltérjünk az úttól; hogyan teszi lehetővé a régiók szilárd elhatárolása a megfelelő időben történő kezdést és leállást. Feláldozom magam az ember szolgálatában azzal, hogy teljes egészében bemutattam ezt a képet, amely az égi magot tökéletesen kinyilatkoztatja, úgy, hogy minden laikus és világi ember számára is elérhetővé és kiteljesíthetővé váljék. Akiből hiányzik a tökéletes erény, az is találhat benne valamit, Dao-ját azonban nem adja meg számára az ég. Miért nem? A tökéletes erény úgy hozzátartozik a Dao-hoz, mint a madár egyik szárnya a másikhoz: ha az egyik hiányzik, a másikkal nem megy semmire. Ezért szükséges az elvhűség és tisztelet, az emberség és igazságkövetés, valamint a szigorú ragaszkodás az öt parancsolathoz; csak ekkor van meg az ember számára annak a lehetősége, hogy bármit is elérjen. A Tudat és Élet e könyvében azonban minden finomságot és titkot megtalálhatunk, hogy azokat fontolgassuk és latolgassuk; úgy, hogy mindezek a maguk igaz valójában váljanak elérhetővé.

A rajz az erő-áram keringését kívánja bemutatni a lélegző mozgás során. A belégzést a has lesüllyedése, a kilégzést pedig annak felemelkedése kíséri, a lényeg azonban ezekben a gyakorlatok-ban az, hogy visszafelé áramoltató mozgást hozunk létre a következőképpen: amikor belélegzünk, ki kell nyitni az alsó erő-kaput, és engedni kell, hogy az erő felfelé emelkedjen a hátulsó erő-csatorna mentén (a gerincoszlopban). Ez a felfelé áramlás a rajzon jelölt idői szakaszokban meg végbe. Kilélegzéskor a felső kaput lezárjuk, és az energiát elöl áramoltatjuk lefelé, ugyancsak a feltüntetett idői szakaszoknak megfelelően. Továbbá arra is oda kell figyelnünk, hogy a „mosás” és a „fürdés” szintjei nem pontosan a csatornák közepénél helyezkednek el, hanem a „mosás” kissé a közép felett, a „fürdés” pedig valamivel a közép alatt, az ábrának megfelelően.

A működés és uralom két erő-vezetéke

  Megjelenik a módja a Tiszta Tudatos út belélegzésének és kilélegzésének.
  Ne felejtsed el a Égi Renddel összhangban történő keringés alatt elhelyezkedő fehér vezetéket!
  Mindig táplálja tűz az Örök Élet Üregét!
  Ó, találd meg a ragyogó igazgyöngy halhatatlanság-helyét!

Az eredeti könyvben itt egy újabb kép található, amely nagyon hasonlít az elsőhöz. A kép ismét az erő útvonalait mutatja be: az elülső lefelé vezet, és ezt működésvezetéknek (Ren) nevezik; a hátul lévő, és felfelé vezetőt pedig az uralomvezetéknek (Du).

Ez a kép valójában ugyanaz, mint a megelőző. Újbóli megmutatásának indoka az, hogy a Dao művelésére törekvő egyén figyelmét felhívja arra, hogy a saját testében is van egy Égi Renddel összhangban történő keringés. Azért készítettem ezt a képet, hogy általa felvilágosítsam társaimat a cél keresésében. Amikor ez a két vezeték (a működésé és az uralomé) megszakítatlan összekötte-tésbe hozható, akkor minden erővezeték egyesül. A szarvas farkára hajtott orral alszik, hogy lezárja az uralmi erővezetékét. A daru és a teknősbéka viszont működés-vezetékeiket zárják el. Ezért élhet meg ez a három állat akár ezer évet is. Az ember még ennél is mennyivel tovább juthat! Annak az embernek, aki végzi a Dao művelését, aki mozgásba hozza a Égi Renddel összhangban történő keringést a tudatosság és Ming körforgásba történő bevonása céljából, annak nem kell félnie, hogy nem sikerül életét meghosszabbítania és útját kiteljesítenie.

A Dao embriója

A Törvénnyel összhangban, de erőltetés nélkül az embernek szorgalmasan fénnyel kell magát feltöltenie. Feledve a látszatot fordulj befelé, és segítsed az igazi szellemi erőt! Tíz hónapig az embrió tűz alatt van. Egy év után a mosások és fürdetések felmelegednek.

楞严经 eredeti képe.

Ez a kép megtalálható a Leng Yan Jing (楞严经) eredeti kiadásában. A tudatlan szerzetesek azonban, akik nem ismerték fel rejtett jelentését és semmit sem tudtak a Dao embriójáról, ennek okán elkövették azt a hibát, hogy kihagyták a későbbi kiadásokból. Csak beavatottak magyarázatai alapján jöttem rá, hogy a Julai (Tathagata) ismeri a Dao embriójának valódi gyakorlatait. Ez az embrió nem valami testileg látható dolog, amit más lények is kiteljesíthetnének, hanem valójában az én szellemi léleg-zet-ereje. Először a szellemnek át kell hatnia a lélegzet-erőt (a lelket), majd a lélegzet-erő beburkolja a szellemet. Amikor a szellem és a lélegzet-erő szilárdan egyesült és a gondolatok nyugodtak és mozdulatlanok, ezt az állapotot jellemzik embrióként. A lélegzet-erőnek ki kell kristályosodnia; a szellem csak ezután válik hatékonnyá. Ezért mondják a Leng Yan Jing-ben: "Anyai gondját viseld a felébredésnek és a válasznak!" A két erő egymást táplálja és erősíti. Ezért mondják: "Napról napra növekedés figyelhető meg." Amikor az erő már elég intenzív, és az embrió kerek és kifejlett, egyszer csak kilép a fej tetején. Ezt úgy nevezik, hogy: a betetőzött megjelenés, amely embrióként jön elő és önmagát nemzi, mint Buddha gyermeke.

A gyümölcs születése

  A testen kívül van egy test, amit Buddha képmásának nevezünk.
  A hatalommal telt gondolat, avagy a gondolatok hiánya a Bodhi.
  Miután a lélegzet-erő révén átalakult, az Ezerlevelű Lótuszvirág kinyílik.
  A Szellem kikristályosodása nyomán százszoros tündöklő ragyogás tör elő.

A Leng-yen-chu ezt mondja:

  „Akkor a világ ura százszorosan ragyogó fényt árasztott hajtincseiből. A fény közepében felragyogott az Ezerlevelű, csodálatos Lótuszvirág. És ott, a virágban ült egy átalakult Julai. És a feje tetejéről tíz ragyogó fehér fénysugár indult ki, amelyek mindenütt láthatóak voltak. A tömeg felnézett a kiáradó fényre és a Julai megszólalt: „Az isteni, mágikus mantra a világosság-Szellem megjelenése, ezért neve: a Buddha gyermeke.”

Ha valaki nem részesül a tudatosságról és Ming-ről szóló tanításban, hanem egyszerűen csak elvonulva ismételgeti a meditációs formulákat - ugyan hogy fejlődhetne ki ebben az esetben saját testéből a Julai, aki lótuszvirágban ülve onnan ragyog elő, és a saját Szellem-testében jelenik meg?! Sokan azt mondják, hogy a világosság-Szellem csak egy mellékes tanítás; ám hogy lehetne az, amit az ember a világ urától kap, mellékes tanítás? Ezzel itt én elárultam a Leng-yen legmélyebb titkát, azért, hogy tanítsam a tanítványokat. Aki ily módon fogja ezt be, az egyből felemelkedik a homályos titokhoz, s nem merül többé alá a mindennapi élet porába.

Az átváltoztatott test megtartásáról

  Minden külön gondolat alakot ölt, és színben és formában válik láthatóvá.
  A szellemi össz-erő kinyilvánítja jeleit és ürességgé transzformálja magát.
  Kimenve a létesülésbe, és nem-létesülésbe menve kiteljesedik a varázslatos Dao.
  Minden külön alak az igazi forrással egyesült testként jelenik meg.

A falnak fordított arc

  A szellem-tűz által alkotott alakok csak üres színek és formák.
  Az emberi természet (Xing) fénye visszasugárzik a primordiálisra, az igazira.
  A szív bevésete a térben lebeg; a holdfény elhomályosítatlanul ragyog.
  Az élet csónakja elérte a partot; napfény, ragyogó világosság.

Üres végtelen

  Kezdet nélkül, vég nélkül,
  Múlt nélkül, jövő nélkül.
  Ragyogó fényudvar övezi a törvény világát.
  Egymást elfelejtve, mozdulatlanul és tisztán, együttes végső hatalomban és
  Ürességben.
  Az ürességet a szív és az ég világossága ragyogja be.
  A tenger vize elsimult és felszínén a hold tükröződik.
  A felhők eltűnnek a kék térben; a hegyek tisztán ragyognak.
  A tudat visszatér a kontemplációba; a holdkorong magában elpihen.

Rövid magyarázatok

 • Xing (性): Lényeg, dolgok felett áll, ha már nincs érzelem, ez marad, Emberi Természet, Logos, Li (tűz), ez az igazi térben él. Ez abból indul ki aminek nincsen polaritása és részesül a polaritás eredendő energiájában, melynek révén magába veszi az ég és föld valódi esszenciáját és a tudatos szellemmé válik. Mint eredendő szellem, emberi természetét apától és anyától nyeri. Ez az eredendő szellem tudatosság és ismeret nélküli, azonban képes a testet alakító folyamatok szabályozására.
 • Ming (命): Élet, sorsot is jelent, karma, Eros, Kan (víz)
 • Xin (心): szív vagy tudat, Érzelmi Tudat Székhelye,
 • Shen (神): eredet, megszületettség
 • Hun (魂): yang, animusz, személyes logos, szellem-lélek, szemekben lakozik, értelem, ez fény termé-szetű, ez a világosság és a tisztaság hatalma, ez az amit a nagy ürességből kapunk, melynek a formá-ja azonos az ősi kezdetével, ez szereti az életet. Eredendő szellem? A tudatos szellem teljesen nyil-vánvaló és rendkívül hatékony, képes szünet nélkül új és új formákat felvenni, ez az emberi szív uralkodója. Mindaddig míg a testben tartozkodik, ez az animusz. Miután elhagyta a testet, szellemmé válik.Amíg az emberi test belépőben van a létesülésben, az eredendő szellem még nem képez embriót, melyben testet ölthetne. Így a nem polarizált szabad-egyben kristályosodik ki. A születési idő pillanatában a tudatos szellem belélegzi az erőt, és így az az újszülött lakójává válik. A szívben lakozik, ettől kezdve a szív válik meghatározóvá, az eredendő szellem elveszíti helyét, míg a tudatos szellem hatalmat nyer. Az eredendő szellem szereti a mozdulatlanságot és a tudatos szellem szereti a mozgást. Mozgásában az érzésekhez és a vágyakhoz kötődik. Éjjel-nappal tékozolja az eredeti csírát, amíg csak teljesen fel nem használja az eredendő szellem energiáját. Akkor a tudatos szellem elhagyja a burkot és eltávozik.
 • Po (魄): yin, anima, földi-lélek, hasban lakozik, kritikátlan akarat, ez részesül a homály természetében, ez a nehéz és a zavaros ereje és ez a testi hús-szívhez kötődik, ez keresi a halált, minden érzéki vágy is harag-impulzus az anima hatása, ez a tudatos szellem, mely a halál után vérrel táplálkozik, amely azonban az élet során a legnagyobb kínban van, a sötétség visszatér a sötétséghez.
 • Mag-Víz: Eros, Korábbi Ég (Égi Szív) igazi egyetlen énje, Vajrapani. Ez a megelőző ég igazi egyetlen ereje (erős). Használatos alapként, cél a mag-víz felhalmozása
 • Szellem-Tűz: Logos, fény, Avalokitesvara. Használatos ható-okként, cél ennek a lángra lobbantása
 • Gondolat-Föld: intuíció, középütt lakozó égi szív, Manjusri. Használatos szubsztanciaként, cél ennek a megszilárdítása és kikristályosítása
 • Égi Szív: a nap és a hold, vagyis a két szem között fekszik, az élet ezen a területen szabályozható, itt lakik a Legfőbb Üresség a Sárga Palotában, ez a Korábbi Ég területe
 • Igazi Erő: Qi (气)
 • Eredendő szellem: ez az emberi természet és az élet, ha valaki megragadja azt, ami ebben valóságos, akkor az őserőt ragadja meg. A Nagy Út nem más, mint éppen ez. Ez az a hely, hol ég és föld létüket merítik.

A gyakorlatban

 • használni a cselekvést (a fény reflexió által történő keringetésbe hozatala) a nem cselekvés elérése érdekében
 • munkálkodni az Emberi Természeten
 • A fény keringetésére irányuló munkálkodás teljes egészében a visszafelé áramló mozgáson alapul úgy, hogy a gondolatokat az Égi Szív helyén össze kell gyűjteni.
 • A fényt könnyű mozgásba hozni, de nehéz rögzíteni.
 • A szellemi tudat valamennyi változása a szíven múlik.
 • Ha elérted a tökéletes nyugalmat és mozdulatlanságot, az Égi Szív magától megnyilatkozik.
 • Ha a gondolatok tökéletesen elcsendesednek úgy, hogy láthatóvá válik az Égi Szív, akkor a szel-lemi értelem magától eléri az eredetet.
 • Aki az örök életet keresi, annak fel kell kutatnia azt a helyet, ahonnan az Emberi Természet és az Élet eredetileg származik.

Az ember kialakulása, általános működésének jellemzői

 • Amikor érzés gerjed fel és fejeződik ki a szokásos áramlásban, az ember, mint eredeti lény, megte-remtődik. Ez a lény a fogamzás és születés közötti valódi térben lakozik.
 • Amikor ez a lény egy alakzata belép a születésbe az emberi természet és az élet szétválik.
 • A legjobb tulajdonképpen az, ha a fény már szellem testé sűrűsödött és annak életereje fokozato-san áthatja az ösztönöket és a mozdulatokat.
 • Az alsóbb szív úgy viselkedik, mint egy hatalmas, erőteljes hadvezér, aki megveti az égi uralkodót a gyengeségéért, és államügyekben bitorolja a hatalmat. Azonban, amikor az ősi várat megerősítik és megvédik, akkor ez olyan, mintha bölcs és erőskezű uralkodó került volna a trónra. A szemek elkezdik a fényt keringetni, mint két miniszter jobb és bal felől, akik teljes méltóságukkal támogatják az uralkodót. Ha a középpontban ily módon helyreállt az uralom, ama lázadó hősök mindegyike lefelé fordított lándzsával önként jelentkezik és várja az utasításokat.
 • Az élet elixírhez vezető út legfőbb varázslatként a mag-vizet, a tűz-szellemet és a gondolat-földet, ezt a hármat ismeri.

Lépések

 • A tudatos szellem teljesen nyilvánvaló és rendkívül hatékony, képes szünet nélkül új és új formá-kat felvenni, ez az emberi szív uralkodója. Mindaddig míg a testben tartózkodik, ez az animusz. Miután elhagyta a testet, szellemmé válik. Amíg az emberi test belépőben van a létesülésben, az eredendő szellem még nem képez embriót, melyben testet ölthetne. Így a nem polarizált szabad-egyben kristályosodik ki. A születési idő pillanatában a tudatos szellem belélegzi az erőt, és így az az újszülött lakójává válik. A szívben lakozik, ettől kezdve a szív válik meghatározóvá, az eredendő szellem elveszíti helyét, míg a tudatos szellem hatalmat nyer. Az eredendő szellem szereti a mozdulatlanságot és a tudatos szellem szereti a mozgást. Mozgásában az érzésekhez és a vágyakhoz kötődik. Éjjel-nappal tékozolja az eredeti csírát, amíg csak teljesen fel nem használja az eredendő szellem energiáját. Akkor a tudatos szellem elhagyja a burkot és eltávozik.
 • Amikor az ember a mélyből kiszabadul az ősszellem a négyzet ujjnyi területen lakik a két szem között. A tudatos szellem azonban lejjebb, a szívben lakozik. Ez a szív a külső világtól függ. Ha az ember akár csak egy napig is nem eszik, már rendkívül kényelmetlenül érzi magát, ha valami ijesztőt hall, hevesen dobogni kezd. Ha valami dühítőt hall, elakad. Amikor szembesül a halállal, elszomo-rodik, amikor valami szépet lát, el van kápráztatva. A fejben lévő Égi Szív azonban mikor mozdulna meg akár csak a legcsekélyebb mértékben is, ha valóban mozog, az nem jó. Hiszen, ha a közönséges ember meghal, akkor mozog, de ez nem jól.
 • fény keringetés behozása
 • keringetés rögzítése
 • ha elég hosszú ideig keringetjük, akkor kikristályosodik: ez a Természetes Szellemtest. Ez a kikristályosodott szellemtest a Kilenc Égen túl képződik, a testen kívül. Ez az az állapot, amiről a Szív Pecsétjének Könyve a következőket írja: "Hajnalban csendesen szárnyalsz felfelé".
 • Összevegyítés és keverés ily módon megalkotva az Életelixírét, vagyis az Aranypirulát (Chin-tan).
 • Ez a munka megkezdésének módszere: Ezután hagyni kell, hogy a szellem lemerüljön a hasba, plexus solaris, az erő ekkor közösül a szellemmel, a szellem egyesül az energiával és kikristályoso-dik. Idővel az eredendő szellem az élet lakhelyén igazi erővé alakul. Ebben az időszakban a malom-kerék forgatásának módszerét kell alkalmazni, abból a célból, hogy ennek lepárlásával az Élet-elixírt előállíthassuk. Ez a koncentrált tevékenység módszere.
 • Melengetés.
 • Táplálás.
 • Fürdetés.
 • Mosás. Ez átvezet a nem-tudatos nem-cselekvés területére. Ezt egy egész évig fenn kell tartani. Ezt hívjuk Tűz-időszaknak.
 • Embrió megszületik.
 • Mindennapi világból átsiklik az Embrió a Mennyei Világba.
 • A fény keringetésével létre kell hozni az animuszra irányuló koncentrációt és ilyen módon ébren tartva a szellemet az anima alávethető, a tudat megszakítható.
 • Mindazok akik többnyire jót cselekedtek, tisztes világos szellemerővel rendelkeznek a halál elérkeztekor. Ez a száj és az orr felső nyílásain át hagyja el a testet. A tiszta, könnyű és világos erő felemelkedik, felszáll a mennybe és az ötszörösen jelenlévő árnyék-géniusz szál, vagy árnyék-szellemmé válik. Azonban az eredendő szellemet a tudatos szellem fösvénységre, ostobaságra, vágyakra és érzékiségre pazarolja, s minden fajta vétkeket elkövetett, akkor a halál pillanatában a szellem erő sötét és zavaros lesz és a tudatos szellem a lélegzettel együtt a test alsó nyílásain a has kapuján át siklik ki a testből, mert ha a szellem erő zavaros és tisztátalan, akkor lefelé kikristályo-sodik, alámerül a pokolba és démonná válik. Ilyenkor nemcsak az eredendő szellem veszíti el természetét, hanem az igazi emberi természet hatalma és bölcsessége is megfogyatkozik, ezért mondja a mester, hogyha mozog, akkor nem jó.

Általános megjegyzések

 • Csupán az eredendő szellem és az Igazi Szellem múlja felül a teret és az időt.
 • A Csíra energiája, az éghez és a földhöz hasonlóan csak átmeneti.
 • Hétköznapi emberek a gondolatokon keresztül hozzák létre testüket. A testben van az anima. Az anima a tudathoz tapad, hogy befolyásolja azt. A tudat eredetében az animához kapcsolódik. Az anima feminin, ez a tudat szubsztanciája. Mindaddig, amíg a tudatot valami meg nem szakítja az nemzedékről nemzedékre újra generálódik, és szünet nélkül folynak benne az anima alakváltozásai és a szubsztancia átalakulásai. Az animusz pedig a szellemet rejti. Az animusz napközben a szemekben él, éjszaka azonban a májban szállásolja el magát. Amikor a szemekben él, lát, amikor a májban éjszakázik, álmodik.
 • Az álmok a szellem vándorlásai a 9 égen és 9 földön keresztül. Aki azonban ébredéskor homályban és magába zuhant hangulatban van, és testi alakjához kapcsolódik, azt az anima megbéklyózza.
 • A világtól való menekülés módszere abból állt, hogy a homály salakját teljesen kiolvasztották, így próbálván visszatérni a tisztán teremtőhöz. Ez semmi más, mint az anima redukciója és az animusz kiteljesítése. Még ha a munkálkodás nem is irányul közvetlenül a Teremtő visszahozására, csupán a fény keringetésének mágikus műveletére korlátozódik, éppen a fény az, ami a Teremtő.
 • Ha valaki ezt a módszert követi tömérdek mag-viz válik számára hozzáférhetővé, a szellem-tűz lángra lobban, a gondolat-föld pedig megszilárdul és kikristályosodik.
 • A tanítvány azonban értse meg hogyan lehet az animát is teljesen lepárolni úgy, hogy végül tiszta fénnyé (Yang) alakuljon át.
 • Ha valaki fenn akarja tartani az eredendő szellemet, akkor először is hiánytalanul le kell igáznia az észlelő szellemet, ennek módja a fény keringetése.
 • Ha valaki a fény keringetését gyakorolja el kell felednie mind a testét, mind a szívét. A szívnek meg kell halnia és a szellemnek kell élnie. Amikor a szellem és a lélegzet csodálatos módon kezd el keringeni.
 • “A gondolatok összpontosításával az ember repülhet; a vágyak összpontosításával elbukik.”
 • “Az emberi test csíra-virágját felfelé kell koncentrálni az üres térbe.” Az emberi test csíra-virágjára koncentrálni fent a két szem között - ez az emberi test nagy kulcsa. Gyermekek, vigyázzatok! Ha egy napig nem gyakoroljátok a meditációt, ez a fény kiárad - ki tudja, hová, merre? Ha csak egy negyedórát is meditáltok, ezzel elintézhetitek a tízezer korszakot és ezer újraszületést. Minden módszer a nyugodt mozdulatlanságban végződik. E csodálatos mágia mélysége felmérhetetlen.

Javasolt irodalom és források

1. Red Pine, trans. The Chan Teaching of Bodhidharma. San Francisco: North Point Press, 1987.
2. CBETA, X63n1217 és http://ctzen.org/sunnyvale/enBodhiDharmaSutraWithAnnotation.htm
3. Lotus Sutra - 妙法蓮華經, Miàofǎ Liánhuá jīng, röviden: 法華經 Fǎhuá jīng
4. ...

❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

Xing Long Tang | 2016 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings