XING LONG TANG - WuDe (武德), a shaolin harcos szerzetesek etikája   WuDe (武德), a shaolin harcos szerzetesek etikája❀ ❀ ❀

A shaolin harcos szerzetesek (武僧 wusheng) etikáját (武德 wude) a buddhista fogadalmak irányából kell vizsgálni a teljes megértéshez. A Kolostort 495-ben Batuo (跋陀) számára, a Nikaya buddhista irányzat hagyományainak tanítására építették. Buddhista kolostor lévén a szerzetesek (和尚 héshang) a Pratimokṣa (biéjiětuōjiè 别解脱戒) előírásai szerint éltek és gyakoroltak. Majd jött Boddhidharma (菩提達磨), aki a kolostor későbbi Apátjaként a buddhista gyakorlás (修行) új irányzatát-, a Chan -t (禅) alapította meg.

Bodhidharma útmutatása a Chan gyakorláshoz

Bodhidharma Nagymester értekezése a Mahayana-ra lépés Útjáról és Négy Gyakorlatáról 菩提達磨大師略辨大乘入道四行觀 az a korai tanítás, mely átfogó módon közelíti meg a Chan gyakorlást (禅修). Bodhidharma ebben azt tanította, hogy az Útra lépés két irányból történik: az egyik az alapelv (理) szerinti belépés, a másik pedig a gyakorlás-, vagy cselekvés (行) általi belépés. A helyes gyakorlásnak négy típusa (四行) van:

 • Nehézségek elviselésének gyakorlata (报怨行, bàoyuàn xíng)
 • Az okok és a következményekhez való alkalmazkodás gyakorlata (随缘行 suíyuán xíng)
 • A semmit sem keresés gyakorlata (无所求行 wúsuoqiú xíng)
 • A Dharmával való összhang gyakorlata (称法行 chènfǎ xíng)

Később, a buddhista etikai kódex (Pratimokṣa (biéjiětuōjiè 别解脱戒) és a Bodhisattva Fogadalom (菩萨戒 púsàjiè) egyszerűsítései révén fogalmazódott meg a Shaolin Kolostor harci szerzetseire (武僧 wusheng) vonatkozó harci etika (武德 wude), amely a harci képességek (武功) gyakorlásának erkölcsi (德) alapját jelentette. Mivel a harcos szerzetesek (武僧 wusheng) nem buddhista szerzetesek (和尚 héshang), nagyon fontos, hogy különbséget tégy köztük, világosan látva a két csoport gyakorlásainak célját és a vonatkozó fogadalmakat. [bővebben: Shaolin szerzetes és a tanítványság]

A wugong (武功) gyakorlása a wude (武德) mentén

A kiművelt harci készségek - melyet a wugong fémjelez - komoly felelősséget jelentenek. Ezért is a hagyományos úton járó Mesterek etikája (德, de) a legmagasabb elvárást támasztja, mely megtratása életvitelük feltételeként jelenik meg-, s válik kötelező érvényűvé. A harcos szerzeteseknek (Mesterek és tanítványaik) érteniük és alkalmazniuk kell a gyakorlás fenti négy típusát (ez jelenti a buddhista irányultságot) azért, mert minden képesnek kell lenniük arra, hogy tartós nehézségekben úgy érjenek el valódi eredményt, hogy az ego semmilyen módon ne találkozzon a kiművelt kézsséggel: ne éljenek vissza a megszerzett tudással (ld.: 随缘行 suíyuán xíng).

Amikor a Shaolin harcművészetéről-, a wugong gyakorlásról beszélünk, a harci etika (少林武德) fontosságát éreznünk kell. Ebben Shi Suxi Mester (释素喜长老 1924-2006, cikk itt olvasható: 传奇少林高僧高僧素喜圆寂) személye megkerülhetetlen. Emlékeznünk kell rá, modern korunk egyik legjelentősebb Nagymesterére, aki a qing-dinasztia-beli Mesterek Shaolin Wugong -jának élő enciklopédiája volt. Számos pusztakezes és fegyveres forma-, és ritka stílusok ismerőjeként a tapasztalata páratlan volt a Kolostorban.

Shi Suxi Mester (释素喜长老 1924-2006)

Ő volt az idősebb generációk utolsó szerzetese, aki elsajátította az arhat buddhista-rózsafüzér készségek művészetét (罗汉佛珠功 luóhàn fózhūgōng). A harci készségek (武功 wugong) gyakorlásával a harci etika (武德 wude) maximális betratására kötelezett minden Mestert (harcos szerzetest, 武僧 wusheng) és minden tanítványt. Ami a hagyományos gyakorlást illeti, így mondta:

  拳不离手
  棍不离身
  习武德为先
  不怕先挨打
  笑脸迎人欺
  良师介武德
  苦恒出高手

  a kungfu nem hagyja el a kezet
  a bot nem hagyja el a testet
  a harci etika gyakorlása az első
  így ne félj a támadástól
  üdvözöld a támadód mosolygó arccal
  hisz' jó mester képes a harci etika bemutatásátra
  a nehézségek mindig szakértelmet hoznak létre.

Maradandó pillanat, amikor halála előtt meglátogatta Shi Yongxin Mestert (释永信, ma Ő a Shaolin Kolostor Apátja), s ahogyan Yongxin kezét tartotta, ismételgette azokat a szavakat, amelyek végső figyelmeztetést adnak mindannyiunk számára:

少林 是 禅 不是 拳
"Shaolin az Chan, nem pedig Quan"

A Tíz Érdemes Cselekedet (十善行) és wude (武德) kapcsolata

Az autetikus harcművészetben (传统功夫, chuantong gongfu) az alapvető buddhista fogadalmak (戒, jie, lásd: fent) biztosítják a tanítványok erényes magatartásának kialakítását, fenntartását. A harci etika (武德) iránymutatásai mentén a kungfu gyakorlás buddhista hagyományokon alapul, így a harcos szerzetesek (少林僧兵) erkölcse a buddhista alapelvekben gyökerezik. Buddhista gyakorlókként számukra elsősorban a Tíz Érdemes Cselekedet (十善行 sznszkrt: daśa-kuśala-karmāni) kerül előtérbe. Mivel a karmikus hatások megszámlálhatatlanok, így azokat megvitatni sem lehet, azonban tíz kategóriába sorolhatók három egyszerű kezdőpont szerint. E hatások a "test"-, a "beszéd" és a "gondolat" cselekedetei-, folyama szerint alakulnak. Az üdvös karma üdvös cselekedet(ek) mentén alakul, így a Tíz Érdem (十善 shíshàn) - vagy Tíz Érdemes Cselekedet nem csupán fogadalom. Ez az erkölcsös és dícséretreméltó élet alapja. [A gyakorlásban a Tíz Érdem (十善 shíshàn) a Nyolc Igazzal (八正 bāzhèng, más néven a Nyolcágú Nemes Ösvénnyel 八正道 bazhèngdào) együttesen jeleníti meg a 108 (10 + 8) gyöngy (数珠儿 shùzhūer) szimbolumát]. A Tíz Érdem (十善 shíshàn) közvetlenül kapcsolódik a harci etika megtartásához.

A buddhista Tíz Érdem (十善) három megközelítése:

Érdemes cselekedetek (tettek)

 • 1. Ne vedd el más életét (不杀生 bù shāshēng)
 • 2. Ne vedd el, amit nem adnak (不偷盗 bù tōudào)
 • 3. Ne kövess el szexuális kötelezettségszegést (不邪淫 bù xiéyín)

Érdemes beszéd

 • 4. Ne hazudj (不妄语 bù wàngyu)
 • 5. Ne pletykálj (不两舌 bù liǎng shé)
 • 6. Ne beszélj koszosan (káromkodj) (不恶口 bù èkǒu)
 • 7. Ne beszélj flörtölve (不绮语 bù qǐyǔ)

Érdemes gondolat (tudat)

 • 8. Ne légy mohó (不贪 bù tān)
 • 9. Ne gyűlölködj (不嗔 bù chēn)
 • 10. Ne tévessz meg senkit (不痴 bù chēn)

A Shaolin Harci Etika (少林武德)

A buddhista fogadalmak (戒, jie) és a gyakorlás iránymutatásai (ld.: fent) alakították a shaolin harci szerzeteseire vonatkozó etikát (少林武德), mely közvetlen módon biztosította számukra az erényes jellem (贤行为 xiánxíngwéi) fenntartását akkor is, ha a Kolostor-, és/vagy a szerzetesi közösség védelme érdekében ölniük kelett. Mivel a harcos szerzetesek olyan gyakorlók, akik buddhista szempontból az Öt Fogadalmat (五戒 wujie) veszik fel, a buddhista hagyományban buddhista világi hívők, gongfu gyakorlók, akik buddhista szerzetesek (和尚 héshang) irányítása alatt gyakorolnak. Ezért vonatkozik rájuk a harci etika megtartása, melyben két irányultságot különböztetünk meg.

A jellem erényei (nevezzük a "tudat erkölcsének" is - 填情德)

A mentális képzés (a Buddhadharma (佛法) alaptanításait jelenti, közvetlen módon irányul a tudat (心) megismerésére és fejlesztésére)

 • 1. Tisztelet (竦 song).

  Rövid kifejtés: Tisztelj minden érző lényt, ez a wude alapja. A harcos szerzetesekenek nem volt szükségük az erejük fitogtatására. Harcban Őket nemcsak az erejük miatt tisztelték, hanem amiatt is, ahogy az emberekkel bántak. Légy tisztelettudó, így válsz magad is tiszteletre méltóvá.

 • 2. Alázatosság (谦卑 qiānbēi).

  Rövid kifejtés: Légy szerény. A jóindulat nem gyengeség, hanem tiszta fényes erő, mely képes megmenteni (vagy megölni). Az intenzív wugong gyakorlásnak köszönhetően a harcos szerzetesek gyorssá és erősség váltak. Nem olyanok voltak, mint más emberek. Olyan erővel rendelkeztek, melyet a Jó érdekében-, érdemek szerzésére kellett használniuk (ld.: Tíz Érdemes Cselekedet). Légy alázatos, jóindulatú és mindig segítőkész. 谦虚使人进步, 骄傲使人落后。azaz "a szerény ember halad, míg a gőgös lemarad"

 • 3. Igazságosság (义 yì).

  Rövid kifejtés: Ennek követése az egyetlen bátor, becsületes cselekedet. A valóság megtapasztalása az illuzórikus világot számolja fel. Minden döntés, amelyeket az ember meghoz-, s az, ahogyan véghezviszi, meghatározza azt, hogy ki is valójában. Az igazságosság a karma elfogadása, a semmit-sem-elfedés őszinte és tiszta gyakorlata. Az udvariasságból elferdített igazság üres formalitás, mely karmikus hatása is negatív, ezért kerülték. 善有善报。azaz: "az erénynek jutalma van"

 • 4. Bizalom (孚 fú).

  Rövid kifejtés: A bizalom a mester-tanítvány kapcsolat alapja. A harcos szerzetesek a gyakorlás során olyan személyiség kialakítására törekedtek, amely elnyeri az emberek bizalmát. Csak bizalmi kötelékben tudtak segíteni. Gondolj bele, hogy csak akkor tudsz másoknak segíteni, ha akkor a másik bízik benned. A bizalom másik fajtája az önbizalom, mely megnyilvánítása a személyiség fontos része. Csak ezzel érheted el, hogy mások is bízzanak benned. Aki önmagát becsüli, megbecsült lesz. Aki bízik önmagában, elnyeri mások bizalmát is. 凡人不可貌相,海水不可斗量。"Embert nem tudsz megítélni megjelenése alapján épp, ahogyan a tenger vizét sem tudod megmérni"

 • 5. Hűség (忠 zhōng).

  Rövid kifejtés: A kínai társadalomban mindenhol jelen van a feljebbvalókkal szembeni hűség kötelme. A harcos szerzetes fokozottan hűséges volt kungfu-, és Dharma tanítóihoz, valamint azokhoz, akiket rábíztak, akikért felelős volt. A hűség azt jelenti, hogy lehetett rá számítani, a gyakorlással megszerzett készségeit mások szolgálatába állította. 美名胜过美貌。azaz: "A jó hírnév jobb, mint a tetszetős megjelenés."

A szelem erényei (nevezzük a "cselekedet erkölcsének" is - 填情勋)

A (kungfu) formák gyakorlása vagy fizikai képzés (ennek sikere a belső erények meglétén alapul, ezért a wugong gyakorlásának magas szintje csak a jellem fejlesztésével művelhető)

 • 6. Akaraterő (意志 yìzhì).

  A shaolin wugong gyakorlása során az ambíciót és az egyre tisztább szándékot jelenti. 只要功夫深,铁杵磨成针。azaz: "hacsak a kungfu mély, akkor lehet a vasrudat tűvé polírozni"

 • 7. Kitartás (耐力 nàilì).

  Az "erő" a nehézségek elviseléséhez, egyben a mentális fegyelem megnyilvánulása. 旷神怡,事事顺利。azaz "Mikor a szellem boldog, minden kisimul."

 • 8. Állhatatosság (恒性 héngxìng).

  A shaolin wugong gyakorlása során a következetességet és kitartást jelenti. 水滴石穿, 绳锯木断。azaz: "csak idővel vállyák ki a vízcseppek a követ, épp, ahogy a kötél elvágja a fát"

 • 9. Megértés (耐心 nàixīn).

  Önkontroll, azaz képesség és hajlandóság a nyugalom megtratására. Az indulatok megzavarják a belső békét, az érzelmek túlzott kifejezése megzavarja a többi érző lény haróniáját. Kifejezi a másik ember érzései és személye iránti tiszteletet. 忍一时风平浪静, 退一步海阔天空。 azaz: "a tolerancia pillanatában, a szél elsimul, a hullám megnyugszik. Hátrálj egy épést, így határtalan kilátás nyílik"

 • 10. Bátorság (勇 yong).

  Akkor számít erénynek, ha az igazságosság és becsületesség nevében használják, ellenkező esetben aljasságá és ostoba vakmerőséggé alacsonyodik. Igaz bátorság csak hűség és becsület lévén születhet. 一笑解千愁。azaz: "egy mosoly ezér gondot eltöröl"

A harci etika megtartásával a gyakorló a helyes utat ismeri fel-, követve a hagyományt. Ez a kínai harcművészetek erkölcsi alapja, mely minden harcművészetet gyakorló számára kiemelt fontosságú. Ez a szellemiség az egyik legnagyobb ajándéka a világnak.

Kapcsolódó

0. Bodhidharma Nagymester értekezése a Mahayana-ra lépés Útjáról és Négy Gyakorlatáról 菩提達磨大師略辨大乘入道四行觀 CBETA 電子佛典集成 » 卍續藏 (X) » 第 63 冊 » No.1217
1. A "wushu", "gongfu" és "wugong" kifejezésekről
2. Shaolin szerzetes és a tanítványság
3. Xiaofeng: Kungfu és Chan - 功夫与禅
4. Chanbuddhista fogadalmak
5. Pratimokṣa (别解脱戒 biéjiětuōjiè)
6. ...


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

Xiao Feng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2019.06 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings